ಊಟೊಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸಮಾಲೋಚನನೆ

ಊಟೊಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸಮಾಲೋಚನನೆ

ಪ್ರಧಾನ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಊಟೊಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು


ಪರ್ಯಾಯೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ  ಪ್ರಧಾನ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್ ವಿ ಭಟ್ ಅರುಣ್ ಭಟ್ (ಊಟೊಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ) ಗಂಭೀರ ಸಮಾಲೋಚನನೆ.