ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ  ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮಧ್ವಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

 - ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ  ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 - ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ  ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 - ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ  ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ