ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಗದಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಬಿ.ರ್.ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಭೇಟಿ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಗದಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಬಿ.ರ್.ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಭೇಟಿ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಗದಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಬಿ.ರ್.ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಪಡೆದರು.

 - ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಗದಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಬಿ.ರ್.ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಭೇಟಿ