ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 ಭಕ್ತಿ  ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮಧ್ವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ ಮಧುಸೂಧನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

 -  ಭಕ್ತಿ  ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 -  ಭಕ್ತಿ  ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ