ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ ಮೆರವಣಿಗೆ

 ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ - ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಾದ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ರಥದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

 -  ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ ಮೆರವಣಿಗೆ
 -  ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ ಮೆರವಣಿಗೆ
 -  ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ ಮೆರವಣಿಗೆ
 -  ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ ಮೆರವಣಿಗೆ
 -  ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ ಮೆರವಣಿಗೆ