ಅಲಂಕೃತ ಕನಕ ದಾಸರವಿಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಗುಡಿ.

ಅಲಂಕೃತ ಕನಕ ದಾಸರವಿಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಗುಡಿ.

ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಲಂಕೃತ ಕನಕ ದಾಸರವಿಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಗುಡಿ.

 - ಅಲಂಕೃತ ಕನಕ ದಾಸರವಿಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಗುಡಿ.