ಕನಕ ದಾಸರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ

ಕನಕ ದಾಸರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ

ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕನಕ ದಾಸರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದರು.

 - ಕನಕ ದಾಸರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ
 - ಕನಕ ದಾಸರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ
 - ಕನಕ ದಾಸರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ
 - ಕನಕ ದಾಸರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ
 - ಕನಕ ದಾಸರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ