ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮಧ್ವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಕ್ಷ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮಂಗಳೂರು, ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು

 - ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 - ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 - ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 - ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ