ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ

 ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮಧ್ವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕು.ದಿವ್ಯಶ್ರೀ , ಮಣಿಪಾಲ ಇವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು

 -  ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ
 -  ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ