ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ನ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರಾದ ಮೋಹನ್ ಜಿ ಭಾಗವತ್

ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ನ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರಾದ ಮೋಹನ್ ಜಿ ಭಾಗವತ್

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ನ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರಾದ ಮೋಹನ್ ಜಿ ಭಾಗವತ್ ರವರನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಗೌರವಿಸಿದರು.

 - ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ನ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರಾದ ಮೋಹನ್ ಜಿ ಭಾಗವತ್
 - ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ನ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರಾದ ಮೋಹನ್ ಜಿ ಭಾಗವತ್
 - ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ನ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರಾದ ಮೋಹನ್ ಜಿ ಭಾಗವತ್
 - ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ನ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರಾದ ಮೋಹನ್ ಜಿ ಭಾಗವತ್
 - ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ನ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರಾದ ಮೋಹನ್ ಜಿ ಭಾಗವತ್