ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಅನ್ಬುಗಳನ್

ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಅನ್ಬುಗಳನ್

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಪುರಿ ಶಾಸಕರಾದ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಅನ್ಬುಗಳನ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಪಡೆದರು.

 - ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಅನ್ಬುಗಳನ್
 - ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಅನ್ಬುಗಳನ್