ಚಿಣ್ಣರ ಮಾಸೋತ್ಸವ

ಚಿಣ್ಣರ ಮಾಸೋತ್ಸವ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮಧ್ವಮಂಟಪದಲ್ಲಿ , ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರ ಮಾಸೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಸ್-ಮಧುವನ, ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಸ್-ಕುತ್ಯಾರು, ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಮುದ್ರತೀರ್ಥ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಸ್-ಉಡುಪಿ, ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

 - ಚಿಣ್ಣರ ಮಾಸೋತ್ಸವ
 - ಚಿಣ್ಣರ ಮಾಸೋತ್ಸವ
 - ಚಿಣ್ಣರ ಮಾಸೋತ್ಸವ