ನಾದ ಲಯಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ನಾದ ಲಯಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಂಡಿತ್ ಜ್ಹಾಕೀರ್ ಹುಸೈನ್, ವಿದ್ವಾನ್ ಕುಮರೇಶ್ ಮತ್ತು ಜಯಂತಿ ಕುಮರೇಶ್ ಇವರಂದ ನಾದ ಲಯಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು .

 - ನಾದ ಲಯಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 - ನಾದ ಲಯಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 - ನಾದ ಲಯಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 - ನಾದ ಲಯಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 - ನಾದ ಲಯಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 - ನಾದ ಲಯಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 - ನಾದ ಲಯಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 - ನಾದ ಲಯಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 - ನಾದ ಲಯಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 - ನಾದ ಲಯಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ