Alankara (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಲಂಕಾರ -ಪುಟ್ಟಿಸಲೇ ಬೇಡ ಇನ್ನು, ಪುಟ್ಟಿಸಿದಕೆ ಪಾಲಿಸಿನ್ನು, ಇಷ್ಟುಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ -ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ )

Alankara (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಲಂಕಾರ -ಪುಟ್ಟಿಸಲೇ ಬೇಡ ಇನ್ನು, ಪುಟ್ಟಿಸಿದಕೆ ಪಾಲಿಸಿನ್ನು, ಇಷ್ಟುಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ -ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ )

 - Alankara (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಲಂಕಾರ -ಪುಟ್ಟಿಸಲೇ ಬೇಡ ಇನ್ನು, ಪುಟ್ಟಿಸಿದಕೆ ಪಾಲಿಸಿನ್ನು, ಇಷ್ಟುಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ -ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ )
 - Alankara (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಲಂಕಾರ -ಪುಟ್ಟಿಸಲೇ ಬೇಡ ಇನ್ನು, ಪುಟ್ಟಿಸಿದಕೆ ಪಾಲಿಸಿನ್ನು, ಇಷ್ಟುಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ -ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ )
 - Alankara (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಲಂಕಾರ -ಪುಟ್ಟಿಸಲೇ ಬೇಡ ಇನ್ನು, ಪುಟ್ಟಿಸಿದಕೆ ಪಾಲಿಸಿನ್ನು, ಇಷ್ಟುಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ -ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ )
 - Alankara (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಲಂಕಾರ -ಪುಟ್ಟಿಸಲೇ ಬೇಡ ಇನ್ನು, ಪುಟ್ಟಿಸಿದಕೆ ಪಾಲಿಸಿನ್ನು, ಇಷ್ಟುಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ -ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ )