ಹೇಮಲತಾ ಎ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಖಾ ಎಮ್ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ

ಹೇಮಲತಾ ಎ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಖಾ ಎಮ್ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮಧ್ವಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹೇಮಲತಾ ಎ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಖಾ ಎಮ್ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.ಕೀ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ತಬಲಾದಲ್ಲಿ ಅನಂತರಾಮ ರಾವ್ ರವರು ಸಹಕರಿಸಿದರು.

 - ಹೇಮಲತಾ ಎ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಖಾ ಎಮ್ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ
 - ಹೇಮಲತಾ ಎ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಖಾ ಎಮ್ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ
 - ಹೇಮಲತಾ ಎ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಖಾ ಎಮ್ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ
 - ಹೇಮಲತಾ ಎ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಖಾ ಎಮ್ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ
 - ಹೇಮಲತಾ ಎ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಖಾ ಎಮ್ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ
 - ಹೇಮಲತಾ ಎ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಖಾ ಎಮ್ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ