ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡ್ರಮ್ಸ್ ವಾದಕರಾದ ಶಿವಮಣಿ

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡ್ರಮ್ಸ್ ವಾದಕರಾದ ಶಿವಮಣಿ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡ್ರಮ್ಸ್ ವಾದಕರಾದ ಶಿವಮಣಿಯವರು ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಪಡೆದರು.

 - ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡ್ರಮ್ಸ್ ವಾದಕರಾದ ಶಿವಮಣಿ
 - ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡ್ರಮ್ಸ್ ವಾದಕರಾದ ಶಿವಮಣಿ