ಡಾ.ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್

ಡಾ.ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಡಾ.ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಡಾ.ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ ದಂಪತಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಪಡೆದರು

 - ಡಾ.ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್
 - ಡಾ.ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್
 - ಡಾ.ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್
 - ಡಾ.ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್
 - ಡಾ.ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್