ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮ ಮತ್ತು ಗಿರಿಧರ ಉಡುಪ ಇವರಿಂದ ಸಂತೂರ್ ಮತ್ತು ಘಟಂ ವಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮ ಮತ್ತು ಗಿರಿಧರ ಉಡುಪ ಇವರಿಂದ ಸಂತೂರ್ ಮತ್ತು ಘಟಂ ವಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮ ಮತ್ತು ಗಿರಿಧರ ಉಡುಪ ಇವರಿಂದ ಸಂತೂರ್ ಮತ್ತು ಘಟಂ ವಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

 - ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮ ಮತ್ತು ಗಿರಿಧರ ಉಡುಪ ಇವರಿಂದ ಸಂತೂರ್ ಮತ್ತು ಘಟಂ ವಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 - ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮ ಮತ್ತು ಗಿರಿಧರ ಉಡುಪ ಇವರಿಂದ ಸಂತೂರ್ ಮತ್ತು ಘಟಂ ವಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ