ಕುಮಾರಿ.ವಿಂದ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಸೇವೆ

ಕುಮಾರಿ.ವಿಂದ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಸೇವೆ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಪ್ತೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವದ ನಂತರ ಮಧ್ವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ.ವಿಂದ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು.

 - ಕುಮಾರಿ.ವಿಂದ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಸೇವೆ
 - ಕುಮಾರಿ.ವಿಂದ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಸೇವೆ
 - ಕುಮಾರಿ.ವಿಂದ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಸೇವೆ
 - ಕುಮಾರಿ.ವಿಂದ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಸೇವೆ
 - ಕುಮಾರಿ.ವಿಂದ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಸೇವೆ
 - ಕುಮಾರಿ.ವಿಂದ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಸೇವೆ