Alankara (ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಣೀ ಅಲಂಕಾರ -ಚಂದ್ರಾಭಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮೀಶಾನಾಂ ಸೂರ್ಯಾಭಾಂ ಶ್ರಿಯಮೈಶ್ವರೀಮ್, ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿವರ್ಣಾಭಾಂ * ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮುಪಾಸ್ಮಹೇ *)

Alankara (ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಣೀ ಅಲಂಕಾರ -ಚಂದ್ರಾಭಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮೀಶಾನಾಂ ಸೂರ್ಯಾಭಾಂ ಶ್ರಿಯಮೈಶ್ವರೀಮ್, ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿವರ್ಣಾಭಾಂ * ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮುಪಾಸ್ಮಹೇ *)

 - Alankara (ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಣೀ ಅಲಂಕಾರ -ಚಂದ್ರಾಭಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮೀಶಾನಾಂ ಸೂರ್ಯಾಭಾಂ ಶ್ರಿಯಮೈಶ್ವರೀಮ್, ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿವರ್ಣಾಭಾಂ * ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮುಪಾಸ್ಮಹೇ *)
 - Alankara (ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಣೀ ಅಲಂಕಾರ -ಚಂದ್ರಾಭಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮೀಶಾನಾಂ ಸೂರ್ಯಾಭಾಂ ಶ್ರಿಯಮೈಶ್ವರೀಮ್, ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿವರ್ಣಾಭಾಂ * ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮುಪಾಸ್ಮಹೇ *)
 - Alankara (ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಣೀ ಅಲಂಕಾರ -ಚಂದ್ರಾಭಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮೀಶಾನಾಂ ಸೂರ್ಯಾಭಾಂ ಶ್ರಿಯಮೈಶ್ವರೀಮ್, ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿವರ್ಣಾಭಾಂ * ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮುಪಾಸ್ಮಹೇ *)
 - Alankara (ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಣೀ ಅಲಂಕಾರ -ಚಂದ್ರಾಭಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮೀಶಾನಾಂ ಸೂರ್ಯಾಭಾಂ ಶ್ರಿಯಮೈಶ್ವರೀಮ್, ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿವರ್ಣಾಭಾಂ * ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮುಪಾಸ್ಮಹೇ *)