ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಸದರಾದ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ ಭೇಟಿ

ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಸದರಾದ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ ಭೇಟಿ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಸದರಾದ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತ್ರಕ್ಷತೆ ಪಡೆದರು.

 - ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಸದರಾದ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ ಭೇಟಿ
 - ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಸದರಾದ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ ಭೇಟಿ
 - ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಸದರಾದ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ ಭೇಟಿ
 - ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಸದರಾದ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ ಭೇಟಿ