ರಥಬೀದಿಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ ವಾದನ.

ರಥಬೀದಿಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ ವಾದನ.

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಥಬೀದಿಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ ವಾದನ.

 - ರಥಬೀದಿಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ ವಾದನ.
 - ರಥಬೀದಿಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ ವಾದನ.