ಮಧ್ವಮಂಟಪದ ಅಷ್ಟಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ.

ಮಧ್ವಮಂಟಪದ ಅಷ್ಟಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಧ್ವಮಂಟಪದ ಅಷ್ಟಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ.

 - ಮಧ್ವಮಂಟಪದ ಅಷ್ಟಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ.
 - ಮಧ್ವಮಂಟಪದ ಅಷ್ಟಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ.