ಒಲಿಪೆ

ಒಲಿಪೆ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪರ್ಯಾಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅಷ್ಟ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಉಳುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ದವಸ ದಾನ್ಯ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು (ಒಲಿಪೆ) ಪರ್ಯಾಯ ಪೇಜಾವರ ಮಠದಿಂದ ಕೊಡಲಾಯಿತು..

 - ಒಲಿಪೆ
 - ಒಲಿಪೆ
 - ಒಲಿಪೆ