ಧ್ವಮಂಟಪದ ಅಷ್ಟಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ಕು. ಶ್ವೇತಾ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ.

ಧ್ವಮಂಟಪದ ಅಷ್ಟಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ಕು. ಶ್ವೇತಾ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಧ್ವಮಂಟಪದ ಅಷ್ಟಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ಕು. ಶ್ವೇತಾ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ.

 - ಧ್ವಮಂಟಪದ ಅಷ್ಟಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ಕು. ಶ್ವೇತಾ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ.
 - ಧ್ವಮಂಟಪದ ಅಷ್ಟಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ಕು. ಶ್ವೇತಾ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ.
 - ಧ್ವಮಂಟಪದ ಅಷ್ಟಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ಕು. ಶ್ವೇತಾ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ.
 - ಧ್ವಮಂಟಪದ ಅಷ್ಟಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ಕು. ಶ್ವೇತಾ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ.
 - ಧ್ವಮಂಟಪದ ಅಷ್ಟಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ಕು. ಶ್ವೇತಾ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ.