ದಾಸವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ದಾಸವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶೇಷಗಿರಿದಾಸ್ ರಾಯಚೂರ್ ಇವರಿಂದ ದಾಸವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

 - ದಾಸವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 - ದಾಸವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 - ದಾಸವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ