ಚೂರ್ಣೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಲ್ಲಪೂಜೆ

ಚೂರ್ಣೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಲ್ಲಪೂಜೆ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಚೂರ್ಣೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಲ್ಲಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು.

 - ಚೂರ್ಣೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಲ್ಲಪೂಜೆ
 - ಚೂರ್ಣೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಲ್ಲಪೂಜೆ