ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ

ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಪಂಚಮ ಪರ್ಯಾಯಯದ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಚಾಮರ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

 - ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ
 - ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ