ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನುವ್ಯಖ್ಯಾನ ಪಾಠದ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ

ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನುವ್ಯಖ್ಯಾನ ಪಾಠದ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಪಂಚಮ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನುವ್ಯಖ್ಯಾನ ಪಾಠದ ಮಂಗಲೋತ್ಸವವು ಮಧ್ವಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

 - ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನುವ್ಯಖ್ಯಾನ ಪಾಠದ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ
 - ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನುವ್ಯಖ್ಯಾನ ಪಾಠದ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ
 - ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನುವ್ಯಖ್ಯಾನ ಪಾಠದ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ
 - ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನುವ್ಯಖ್ಯಾನ ಪಾಠದ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ
 - ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನುವ್ಯಖ್ಯಾನ ಪಾಠದ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ
 - ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನುವ್ಯಖ್ಯಾನ ಪಾಠದ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ