ಪಾಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೂರೆ ಬಿಡುವ ವಿಧಾನ

ಪಾಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೂರೆ ಬಿಡುವ ವಿಧಾನ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಪರ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಾಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೂರೆ ಬಿಡುವ ವಿಧಾನವು ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆಯಿತು.

 - ಪಾಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೂರೆ ಬಿಡುವ ವಿಧಾನ
 - ಪಾಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೂರೆ ಬಿಡುವ ವಿಧಾನ