ಭೂರಿ ಭೋಜನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಲ್ಲಪೂಜೆ

ಭೂರಿ ಭೋಜನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಲ್ಲಪೂಜೆ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಪರ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಭೂರಿ ಭೋಜನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಲ್ಲಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು.

 - ಭೂರಿ ಭೋಜನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಲ್ಲಪೂಜೆ